Board logo

標題: MSZ-010 Double Zeta Gundam Ver.Ka (MG) [打印本頁]

作者: Foxtrotok    時間: 2017-10-3 13:33     標題: MSZ-010 Double Zeta Gundam Ver.Ka (MG)

其他人無法理解我地中學時代係Zeta, Double Zeta既人對這隻Double Zeta Gundam Ver.Ka既期待!結果真係好失望,乘興而砌、敗興而

" I+ [( b8 R! [. W6 B% h, ~

玩!先吾講乜野,笨大模型既膠質直線下滑,又軟又稔,隻


2 C2 ^7 v# N1 V# ^9 F) Z' b

野収我三佰九十八港紙,都吾好D膠甘流!笨大可以造到甘


+ L) h: s4 H" [5 b3 g4 s4 H- F

好既原模,點解吾用番好小小既膠去灌模泥!第二、就係我


# a1 m9 Y- V8 k. S- [

最失望既地方,你個原模技術甘好,做出黎既模型位準筍口

, |9 E" h' ?3 Q+ N) L. D

Fit,而且自是正廠,有高達版權,大脾小腿肩膞白白線

: s( A4 d% h' t0 j

都吾多條,仲白過白切雞,成隻表面「吉」到爆,刻多幾條


8 ?: A; v$ R' t1 M

線吾怕你死啦,其他型號MS都算,頂!今次你笨大打著V


1 p, y, I  Z) C* j  g, O) V

er.Ka既旗號,多點精細位及機械線弝!真係好Q失望


  L+ Y5 s5 U/ j( w4 c; |9 A

!Ver.Ka喎!Ver.Ka喎!一D都吾XVer.


! J, V( ]9 g2 p

Ka羅!一眾Double Zeta模Fans苦等,換來一隻乜野呀!?我告訢你今

$ a) W0 T% j: p, ]

次Double Zeta Gundam Ver.Ka比我既感覺,笨大將高超既技術,放在超準位


6 g4 g2 M$ u! Q0 }6 X  {* h( O

Fit靚筍位零夾口,多分色而忽略 Ver.Ka外表及機械模型表現,其技術整一隻方便一眾


4 V1 v% G  q8 l! a. r. d2 [

素組人士袙起就擺得既玩具,而吾係從前的精密模型的高達

0 ?+ p  O+ x$ W8 m3 v

Ver.Ka。講返用色,由於隻野太流,都無乜好發揮,


& ?+ ]  G$ p# ]) G2 p& G( o4 p

藍色三個Tone,淺藍、粉藍、深藍。紅色做了淺橙紅、

% I. J5 d* Q" ?6 l

紅、棗紅及金属紅4個Tone。白色就三個Tone,完


# X/ @  v9 W4 x5 p, P2 Z* K( V7 T

!!!!吾講了!這隻Double Zeta Gundam Ver.Ka好Q興!!圖片附件: IMG_8067.jpg (2017-10-3 13:33, 141.13 KB) / 下載次數 9
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11940&k=d715043efd85a737b3e5c27cdc296289&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8077.jpg (2017-10-3 13:33, 62.78 KB) / 下載次數 8
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11941&k=fc7f953292bae90095a6373c906fcf62&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8089.jpg (2017-10-3 13:33, 42.08 KB) / 下載次數 9
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11942&k=8942dd5cc5ca24f8a742642c7a9c887b&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8133.jpg (2017-10-3 13:33, 72.86 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11943&k=45f7d13b84dabeeaafc4b84ecca48778&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8134.jpg (2017-10-3 13:33, 67.28 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11944&k=66cf71bc60640846d480c1f985b6d1d6&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8146.jpg (2017-10-3 13:33, 81.74 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11945&k=9e7992f015e9615caae791737b3f463d&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8147.jpg (2017-10-3 13:33, 69.21 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11946&k=69c327afd8e9e6beddb508e57d34c863&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8149.jpg (2017-10-3 13:33, 52.53 KB) / 下載次數 10
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11947&k=b76fa80ebf433ddb4f10fea3391de7f9&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8152.jpg (2017-10-3 13:33, 90.82 KB) / 下載次數 8
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11948&k=f9f90cdf61c9fc7c425f70c8a1f3ebf5&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8160.jpg (2017-10-3 13:33, 70.99 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11949&k=95d24e7da36aa039b9cff534ff483ea3&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8163.jpg (2017-10-3 13:33, 90.16 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11950&k=7a1f829d7f49c13f380e154a6477224d&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8172.jpg (2017-10-3 13:33, 77.15 KB) / 下載次數 8
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11951&k=06e3607a6cc01673e6c16e9fd584f554&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8173.jpg (2017-10-3 13:33, 63.78 KB) / 下載次數 8
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11952&k=d2a133edb13e56b1c45b8589575e57e8&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: IMG_8174.jpg (2017-10-3 13:33, 57.96 KB) / 下載次數 8
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11953&k=93873733980c67c9c722be0226e0cfe1&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: new grid655.jpg (2017-10-3 13:33, 131.6 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11954&k=66d2fb2d8c6fe64928ccdb038e39624b&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: new grid656.jpg (2017-10-3 13:33, 108.21 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11955&k=435f3e18073eaf86ea4e2346793fec94&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: new grid657.jpg (2017-10-3 13:33, 107.43 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11956&k=4c0f554e8bbc107654befb88ea7b381e&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: new grid658.jpg (2017-10-3 13:33, 118.55 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11957&k=7cbfbc00449a70474dca06fd03874b2d&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: new grid659.jpg (2017-10-3 13:33, 129.18 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11958&k=428119a67a32c31da8e09f4e20a320ce&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: new grid660.jpg (2017-10-3 13:33, 114.5 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11959&k=daa7763ccdd27598b24477ad81737795&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: new grid661.jpg (2017-10-3 13:33, 118.82 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11960&k=e4ca5094423fb362af9d091e6ba63846&t=1529755084&sid=6AZ2xf圖片附件: new grid662.jpg (2017-10-3 13:33, 119.33 KB) / 下載次數 7
http://www.gkp2010.com/attachment.php?aid=11961&k=aa9b5898a13c83e03c4a7612251be3bd&t=1529755084&sid=6AZ2xf


作者: LinusPoon    時間: 2017-10-4 16:49

其他人無法理解我地中學時代係Zeta, Double Zeta既人對這隻Double Zeta Gundam Ver.Ka既期待!結果真係好失 ...4 u( B6 ~: l& o* |, W# Z) U' t
Foxtrotok 發表於 2017-10-3 13:33

6 ]& ~/ s! w  K外型大致比第一代好,可惜變型機顧得黎又要遷就班素组人仕,顧此失彼,膠質差由MG Nu開始已慳膠,
歡迎光臨 GKP首辦樂園 (http://www.gkp2010.com/) Powered by Discuz! 7.2