GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

MBF-P01-RE2 Gold Frame AMATSU MINA

高達既野我個人認為應光既地方光,應亮地方就亮,成隻光晒實在無法接受!講返今次用色,大刀及十字刃應金屬色的,我用了亮銀上透明紫,還做了漸變效果,這是應亮的地方。叧外金色當然是光的,我多重分色,用了黄金,赤金及銅金増加了層次感。其餘地方用返唖色,紫用了淡紫、紫。黒色用了深黒、黒灰及紫黒。完!
IMG_0001.jpg
IMG_9955.jpg
IMG_9957.jpg
IMG_9958.jpg
IMG_9972.jpg
IMG_9974.jpg
IMG_9975.jpg
IMG_9981.jpg
IMG_9985.jpg
IMG_9987.jpg
IMG_9989.jpg
IMG_9990.jpg
IMG_9991.jpg
IMG_9994.jpg
IMG_9995.jpg
IMG_9996.jpg
IMG_9997.jpg
IMG_9998.jpg
IMG_9999.jpg
new grid605.jpg
new grid606.jpg
new grid607.jpg
new grid608.jpg

高達既野我個人認為應光既地方光,應亮地方就亮,成隻光晒實在無法接受!講返今次用色,大刀及十字刃應金屬 ...
+ s  h& S! q9 B* JFoxtrotok 發表於 2017-7-24 11:00

8 M7 t# P- F+ F0 K# t/ [
  R1 E$ D$ D+ v3 \快靚正!!!

TOP

返回列表