GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

Ma.k AFS MK I & Archelon-1808/09

35 Gacha-Nen Ma.k A.F.S.MK I W.I.P. 01
. ~  A9 C( Z  s% z5 t# rKaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:68mm
' R2 Q& R( f  h7 _6 v#mak #afs #gachanen #handdrawn #sf3d
! y, E2 x3 H8 ?( [6 f- S  ]

海洋堂1/35 Ma.k扭蛋 Line up,原來由上年至今購了14隻,最後一隻今天也改成afs的archelon,古巨龜35 Gacha-Nen Ma.k AFS MK I & Archelon W.I.P. 02
8 d6 h2 d( X- `' j# m4 vKaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:68mm7 f2 D- Z( l  \2 c
#mak #afs #gachanen #handdrawn #sf3d #archelon% `$ T" M) z' @8 C( ~9 ]

TOP

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k AFS MK I & Archelon W.I.P. 03( m+ V0 w$ O5 ]; h- t2 ^$ P3 Y
Kaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:68mm
( c4 m5 X6 P0 ]( \#mak #afs #gachanen #handdrawn #sf3d #archelon
* a2 A2 m: R$ G6 u# s4 s+ @+ e0 c) M  ]; S1 y. e* W/ d1 p

TOP

35 Gacha-Nen Ma.k AFS MK I & Archelon -1808/09- V' A5 B9 P' i+ `; z  N, w
Kaiyodo1/35 Capsule Kit // Height:68mm- _$ A2 k  c! z2 ]7 T( |
#mak #afs #gachanen #handdrawn #sf3d #archelon0 S! d4 s0 t1 j( w, o9 ]" _

$ z6 c  P# X5 E/ S( J

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

返回列表