GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

波動実験艦 銀河 -1884

Star Blaszers 2202
; @! s7 ~7 e- ^% L波動実験艦 銀河 -1884# g/ c- V# Y4 I) q1 V
The Experimental Ship of Transcendental Dimension Ginga8 F5 c) _) f& s# q2 q7 r1 a
Bandai Non-scale Model Kit // Length:127mm
9 R9 O$ H$ x+ q& g0 o
PicsArt_12-04-01.45.37.jpg
2018-12-4 13:52
PicsArt_12-04-01.24.46.jpg
2018-12-4 13:52
PicsArt_12-04-01.22.26.jpg
2018-12-4 13:52
PicsArt_12-04-01.23.31.jpg
2018-12-4 13:52
PicsArt_12-04-01.23.01.jpg
2018-12-4 13:53

返回列表